andebu.info

Vedtekter

Dette er Lorens Berg-stiftelsens vedtekter. Vedtektene er vedtatt av Andebu kommunestyre 13. februar 2007.

Av Lars H Alstadsæter (15.02.2007)

§ 1
Navn, kontorkommune m.v

Lorens Berg-stiftelsen er stiftet 1. april 2007 av Andebu kommune, Andebu Fortidslag, Andebu Brannkasse og Andebu Sparebank.

Stiftelsens kontorkommune er Andebu.

§ 2
Formål

Lorens Berg-stiftelsen er en alminnelig stiftelse med formål å utgi bygdebøker og stimulere lokalhistorisk og identitetsskapende arbeid i Andebu.

§ 3
Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital (startkapital) er NOK 500.000,-,  kroner femhundretusen 00/100.

§ 4
  Stiftelsens styre

Stiftelses styre består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styrets medlemmer oppnevnes slik:
Styrets medlemmer velges for 2 eller 4 år med muligheter for gjenvalg på følgende måte:

   
 • 2 medlemmer med 2 personlige varamedlemmer velges av Andebu kommunestyre for kommunestyrevalgperioden.
 •  
 • 1 medlem med personlig varamedlem velges av Andebu Fortidslag for 2 år.
 •  
 • 1 medlem med personlig varamedlem oppnevnes av Andebu Brannkasse for 2 år.
 •  
 • 1 medlem med personlig varamedlem oppnevnes av Andebu sparebank for 2 år.

Varamedlemmene har møterett på styremøtene. Styret velger selv leder og fordeler oppgaver og/eller funksjoner.

§ 5
  Styrets oppgaver

Styret forestår forvaltning av stiftelsens kapital, eiendommer og drift  til beste for stiftelsens formål. 
Styret skal:

   
 • vedta budsjett for kommende kalenderår
 •  
 • sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens inntekter og utgifter og stiftelsens eiendom og gjeld
 •  
 • utarbeide årsmelding som gjøres tilgjengelig for stifternes organer

Styret kan:

   
 • etablere prosjekter og velge komiteer til bestemte oppdrag.

§ 6
  Prokura

Stiftelsen forplikter rettslig ved underskrift av styrets leder og ett av styremedlemmene.

§ 7
  Pantsettelse

Stiftelsens faste eiendom kan ikke pantsettes uten Andebu kommunes samtykke.

§ 8
  Revisjon

Revisjon av stiftelsens regnskap utføres av godkjent revisor.

§ 9.
  Oppløsning

Stiftelsen oppløses hvis kommunestyret i Andebu kommune krever det, eller 5 av styrets medlemmer ønsker det. Andebu kommune overtar i så fall stiftelsens faste eiendom og rørlige gods med påhvilende gjeld. Midlene skal benyttes til kulturaktiviteter i Andebu kommune i Lorens Bergs ånd slik kommunestyret i Andebu kommune bestemmer.

§ 10.
  Endring av vedtektene

Stiftelsens styre kan med samtykke av Andebu kommunestyre gjøre endringer i disse vedtekter.

§ 11
Forholdet til Lov om stiftelser

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i Lov om stiftelser (stiftelsesloven) av 15. juni 2001, nr 59.


Utskriftsvennlig versjon


Få tilsendt nyhetsbrev fra Lorens Berg-stiftelsen.
Skriv inn e-postadressen din i feltet nedenfor.


  Hvem deltar?
Andebu kommune
Andebu sparebank
Andebu Brannkasse
Andebu fortidslag
  Innhold
Andebu bygdebok (1905)
Andebu bygdebok (1970-tallet)
Andebu bygdebok (under arbeid)
Andebu bygdeleksikon
Andebu bildearkiv
Nettbutikk
  Nyttig informasjon
Hvem var Lorens Berg?
Stiftelsens vedtekter
Styret i stiftelsen
  Kontakt oss
kontakt@andebu.info
 
                 
 
(c) Lorens Berg-stiftelsen 2012